Хирургия » Национальное реководство по гастроэнтерологии

 

Курс лекций по нормальной

Автор: adAD 25.11.2014, 16:14

до Черкаської обласної наукової медичної бібліотеки

т. 32-59-62 вул. Благовісна, 148


АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА АНАТОМІЯ

1.

611

М 47


Меллер, Т.Б.

Атлас секционной анатомии человека на примере КТ- и МРТ-срезов [Текст]: в 3-х т. / Т.Б. Меллер, Э. Райф.- М.: МЕДпресс-информ, 2009.- 256 с.


2.

611

Э 90


Этинген, Л.

Тело человека: Знакомое и незнакомое. [Текст]: курс лекций по нормальной анатомии / Л. Этинген.- М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2011.- 408 с.


ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

3.

612.821.8(07)

Б 63


Биофизика сенсорных систем [Текст]: учебное пособие.- СПб.: ИнфориМед, 2007.- 288 с.

ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ. ОСОБИСТЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГІГІЄНА

4.

613.6

О 76


Осторожно, компьютер! Рекомендации по сохранению здоровья пользователей компьютеров [Текст].- СПб.: СпецЛит, 2009.- 47 с.

5.

613.88

М 60


Миллер, А.

Интимные парадоксы [Текст] / А. Миллер.- М.: Книжный клуб 36.6. Метафора, 2011.- 136 с.


6.

613.4

М 45


Методика оцінки рівня здоров’я та формування здорового способу життя: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Апанасенко Г.Л., к.м.н. Морозов Н.В., Романишин Р.І.- К., 2011.- 4 с.

7.

613.955

М 54


Метод оцінки рівня рухової активності дітей шкільного віку: Інформаційний лист / Авт.: к.м.н. Гозак С.В., д.м.н. Калиниченко І.О., Станкевич Т.В. та ін.- К., 2011.- 8 с.

СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГІГІЄНА.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


8.

614.2

Е 45


Економіка охорони здоров’я [Текст].- Вінниця: Нова книга, 2010.- 281 с.

9.

614.2(07)

И 75


Иорданская, Н.А.

Маркетинг в здравоохранении [Текст]: учебное пособие / Н.А. Иорданская, Т.В. Поздеева, В.А. Носкова.- Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2008.- 64 с.


10.

614.27

М 32


Мастер-класс для «первостольника». Практические рекомендации по работе с посетителями аптек [Текст].- М.: Ремедиум, 2010.- 396 с.

Інформаційні листи

11.

614.876

О 75


Особливості порушень кровообігу в судинах печінки при хронічних дифузних захворюваннях печінки у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / Авт.: к.м.н. Саркісова Е.О., к.м.н. Гасанова О.В., Резнікова Л.С.- К., 2011.- 4 с.

12.

614.876

О 75


Особливості серцево-судинної захворюваності в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та дорослого евакуйованого населення в післяаварійному періоді / Авт.: д.м.н., проф. Бузунов В.О., д.м.н. Пирогова О.Я., к.б.н. Краснікова Л.І. та ін.- К., 2011.- 4 с.

13.

614.876

С 76


Стан здоров’я народжених дітей від опромінених у дитячому віці батьків внаслідок аварії на ЧАЕС на основі поглибленого клініко-епідеміологічного моніторингу / Авт.: к.м.н. Король Н.О., к.м.н. Трєскунова Т.В., к.б.н. Фузік М.М. та ін.- К., 2011.- 4 с.

ФАРМАКОЛОГІЯ. ТЕРАПІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ

14.

615.015(07)

Н 66


Нил, М.Дж.

Наглядная фармакология [Текст] / М.Дж. Нил.- М.: Гэотар-Медиа, 2011.- 104 с.


15.

615.015(07)

Ф 24


Фармакологія [Текст]: підручник.- Вінниця: Нова книга, 2011.- 784 с.

16.

615.015(07)

Ч 37


Чекман, І.С.

Фармакологія [Текст] / І.С. Чекман, В.М. Бобирьов, Н.О. Горчакова.- Вінниця: Нова книга, 2010.-


17.

615.2(07)

Ф 24


Фармакотерапія [Текст]: підручник.- Вінниця: Нова книга, 2010.- 644 с.

18.

615.324

Х 76


Хомутов, А.Е.

Биологические и клинические основы апитерапии [Монография] / А.Е. Хомутов, К.А. Пурсанов.- Н.Новгород: Нижнегородский гос. мед. Академии, 2011.- 400 с.


19.

615.83

Ф 50


Физиотерапия и курортология [Текст]. В 3-х книгах.- М.: Бином, 2008.-

20.

615.838

К 93


Курорти та санаторії України [Текст]: науково-практичний довідник.- К.: Видавничий дім «Фолігранд», 2009.- 432 с.

21.

615.849(07)

Р 15


Радіологія. (Променева діагностика та променева терапія) [Текст].- К.: Книга Плюс, 2011.- 720 с.

22.

615.89

С 54


Собецкий, В.В.

Клиническая альтернативная медицина [Текст] / В.В. Собецкий.- К.: Здоров’я, 2010.- 320 с.


23.

615.89(07)

Ч 57


Чжома, Д.

Тибетская медицина [Текст]: учебное пособие для

врачей / Д. Чжома, С.Э. Баяндуров.- Д.: Межд. Центр МНИУМЛКЦТМ, 2009.- 376 с.


Інформаційні листи

24.

615.1

К 66


Корекція порушень ліпідного обміну похідними ксантину (експериментальні дослідження) / Авт.: Остапенко А.О., д.м.н., проф. Білай І.М.- К., 2011.- 4 с.

25.

615.1

М 54


Методика визначення антрахінонових сполук у насінні жостеру проносного / Авт.: Крючкова Т.М.- К., 2001.- 4 с.

26.

615.838

З 36


Застосування природних мінеральних вод в антирефлюксній терапії при синдромі бронхообструкції / Авт.: д.м.н. Лемко І.С., к.м.н. Гайсак М.О., к.м.н. Чайковська Т.В. та ін.- К., 2011.- 4 с.

ПАТОЛОГІЯ. КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

27.

616-006-085

О 58


Онкология. Практическая фармакоэкономика [Текст].- М.: Ремедиум, 2010.- 169 с.

28.

616-036.882

А 46


Александрович, Ю.С.

Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний [Текст] / Ю.С. Александрович, В.И. Гордеев.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 248 с.


29.

616-071(07)

К 50


Клінічне дослідження сечі [Текст] / Нац. академія П.Л. Щупика.- К., [б.и.], 2007.- 162 с.

30.

616-071

М 48


Мельник, А.А.

Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация [текст]: справочник / А.А. Мельник.- К.: Книга плюс, 2011.- 288 с.


31.

616-071

С 74


Справочник по диагностическим тестам [Текст] / Николь Д.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 560 с.

32.

616-073.756.8

С 87


Стрэнг, Дж.Г.

Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка. Живот. Таз. [Текст] / Дж.Г. Стрэнг, В. Догра.- М.: Бином, 2009.- 448 с.


33.

616-08-039.76

М 42


Медицинская реабилитация [Текст]. В 3-х книгах.- М.: Бином, 2010.-

34.

616-083.98-073.48

М 12


Ма Дж.О.

Ультразвуковое исследование в неотложной медицине [Текст] / Ма Дж.О., Дж.Р. Матиэр.- М.: БИНОМ, 2010.- 390 с.


35.

616-083.98

Н 16


Нагнибеда, А.Н.

Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь [Текст]: практическое руководство / А.Н. Нагнибеда.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 351 с.


36.

616-083.98(07)

О 80


Отвагина, Т.В.

Неотложная медицинская помощь [Текст] / Т.В. Отвагина .- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 251 с.


37.

616-091(07)

П 21


Паутков, В.С.

Патологическая анатомия и патологическая физиология [Текст] / В.С. Паутков, П.Ф. Литвицкий.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 256 с.


38.

616-092

П 60


Порт, К.М.

Патофизиология: основы [Текст] / К.М. Порт;.- М.: Эксмо, 2011.- 1168 с.


39.

616-002.77

Б 79


Больовий синдром у ревматологічних хворих: сучасна тактика лікування: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Коваленко В.М., д.м.н. Проценко Г.О., Іванова К.А.- К., 2011.- 8 с.

40.

616-006

З 36


Застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру України для поліпшення диспансеризації онкологічних хворих: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Щепотін І.Б., к.м.н. Гулак Л.О., к.тех.н. Горох Є.Л.

та ін.- К., 2010.- 12 с.


ПЕДІАТРІЯ

41.

616-053.2(07)

А 46


Александрович, Ю.С.

Неотложная педиатрия [Текст]: учебное пособие / Ю.С. Александрович, В.И. Гордеев, К.В. Пшениснов.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 568 с.


42.

616-053.2

В 28


Вельтищев, Ю.В.

Неотложные состояния у детей [Текст]: справочник / Ю.В. Вельтищев, В.Е. Щеробаро.- М.: Бином, 2011.- 512 с.


43.

616-053.31(07)

Е 88


Еталони практичних навичок в неонатології [Текст]: навчально-методичний посібник / Шунько Є.Є.- К.: Нац. мед. академія ім. П.Л. Щупика, 2011.- 256 с.

44.

616-053.2

П 24


Педиатрия. Национальное руководство. В 2-х Т. [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-

45.

616-053.2(07)

У 90


Участковый педиатр: новое справочное руководство [Текст].- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.- 472 с.

46.

616-053.2

П 78


Прогнозування розвитку, діагностики та імунореабілітації недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Починок Т.В., к.м.н., доц. Антошкіна А.М., к.м.н., доц. Горобець Н.І. та ін.- К., 2011.- 8 с.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

47.

616.1/.4(07)

П 27


Передерій, В.Г.

Основи внутрішньої медицини [Текст]: В 3-х Т. / В.Г. Передерій, С.М. Ткач.- Вінниця: Нова книга, 2009.- 2010


48.

616.1/.4

С 91


Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів [Текст].- Вінниця: ДКФ, 2011.- 576 с.

ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО СУДИННОЇ СИСТЕМИ І КРОВІ

49.

616.12-008.331

Г 50


Гипотензивная терапия и сердце [Текст] / Фролов В.А., Дроздова Г.А., Мыстяца В.Ф. и др.- М.: РУНД, 2009.- 292 с.

50.

616.12-073.48-053.2

В 75


Воробьев, А.С.

Амбулаторная эхокардиография у детей [Текст]: руководство для врачей / А.С. Воробьев.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 543 с.


51.

616.12-073.97

В 75


Воробьев, А.С.

Электрокардиография: пособие для самостоятельного изучения [Текст] / А.С. Воробьев.- СПб.: СпецЛит, 2011.- 455 с.


52.

616.127

М 74


Моисеев, В.С.

Кардиомиопатии и миокардиты [Текст] / В.С. Моисеев, Г.К. Киякбаев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 352 с.


53.

616.15

Д 50


Діагностика та лікування захворювань системи крові [Текст]: посібник. Ч.1.- К.: Медкнига, 2010.- 148 с.

Інформаційні листи

54.

616.12-008.331-085

З 36


Застосування розувастатину в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця зі зниженою деформабельністю еритроцитів / Авт.: д.м.н., проф. Коломоєць М.Ю., Міхалєв К.О., к.м.н. Чурсіна Т.Я.- К., 2011.- 4 с.

55.

616.12-009.72-085

С 73


Спосіб корекцї симптомів стабільної стенокардії у хворих на ішемічну хворобу серця / Авт.: акад. НПМН України Коваленко В.М., д.м.н., проф. Лутай М.І., д.м.н., проф. Несукай О.Г. та ін.- К., 2011.- 4 с.

56.

616.155.3-053.2

Д 50


Діагностика і лікування уражень кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями, які зазнають впливу несприятливих факторів довкілля / Авт.: д.м.н., проф. Бебешко В.Г., д.м.н. Бруслова К.М., к.м.н. Цвєткова Н.М. та ін.- К., 2011.- 4 с.

ПАТОЛОГІЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

57.

616.22-053.2

П 17


Папіломатоз гортані та трахеї у дітей [Текст].- К.: Логос, 2010.- 101 с.

58.

616.24-073.48

С 21


Сафонов, Д.В.

Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний легких [Текст] / Д.В. Сафонов, Б.Е. Шахов.- М.: Издательский дом Видар-М, 2011.- 120 с.


59.

616.25

Д 50


Діагностика та лікування захворювань системи крові [Текст]: посібник. Ч.2.- К.: Медкнига, 2011.- 336 с.

60.

616.25-073.48

С 21


Сафонов, Д.В.

Ультразвуковая диагностика плевральных выпотов [Текст]: учебное пособие / Д.В. Сафонов, Б.Е. Шахов.- М.: Издательский дом Видар-М, 2011.- 104 с.


Інформаційні листи

61.

616.24-002-053.2

С 73


Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей першого року життя на тлі герметичної та цитомегаловірусної інфекції / Авт.: д.м.н. Токарчук Н.І., Зализнюк А.А.- К., 2010.- 4 с.

62.

616.24-006

П 83


Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак легені / Авт.: Авт.: д.м.н., проф. Потребня Г.П., д.м.н. Бойко І.І., д.м.н., проф., акад. НАН України Чехун В.Ф.- К., 2011.- 4 с.

63.

616.248

О 62


Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму, поєднану з компонентами метаболічного синдрому / Авт.: д.м.н., проф. Яцишин Р.І., Мигович В.В., Мигович Л.Д.- К., 2010.- 4 с.

ПАТОЛОГІЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

64.

616.3

А 92


Атлас клинической гастроэнтерологии [Текст] / Форбс А., Мисиевич Дж.Дж., Комптон К.К. и др.- М.: Рид элсивер, 2010.- 392 с.

65.

616.3

Г 22


Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение [Текст]: руководство для врачей.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 864 с.

66.

616.3-053.2

Д 38


Детская гастроэнтерология [Текст]: руководство для врачей.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 736 с.

67.

616.3-072

К 79


Креймер, В.Д.

Атлас цифровой гастроинтестинальной эндоскопии [Текст] / В.Д. Креймер, В.П. Тюрин, Е.А. Коган.- М.: БИНОМ, 2011.- 120 с.


68.

616.3-073.48

С 12


Савелло, В.Е.

УЗИ в гастроэнтерологии. Руководство для врачей [Текст] / В.Е. Савелло, М.Н. Кужлева, В.Е. Назаров.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 136 с.


69.

616.329-073

Л 87


Лучевая диагностика заболеваний пищевода [Текст] / Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Шевкунов Л.Н. и др.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011.- 192 с.

70.

616.33-073

Т 80


Труфанов, Г.Е.

Лучевая диагностика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст] / Г.Е. Труфанов, В.В. Рязанов, Л.Н. Шевкунов.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009.- 255 с.


71.

616.346.2

Р 45


Рехачев, В.П.

Острый аппендицит [Монография] / В.П. Рехачев.- Архангельск: Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2010.-

194 с.


72.

616.35

Ш 51


Шестаков, А.М.

Прямая кишка и заднепроходный канал [Текст] / А.М. Шестаков, М.Р. Сапин.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 127 с.


73.

616.36-002

П 59


Порохницький, В.Г.

Вірусні гепатити [Текст] / В.Г. Порохницький, В.С. Топольницький.- К.: Книга плюс, 2010.- 480 с.


74.

616.361-073

Л 87


Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей [Текст] / Труфанова Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С.

и др.- К.: ЭЛБИ-СПб, 2011.- 224 с.


75.

616.366(07)

Т 80


Трухан, Д.И.

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей [Текст]: учебное пособие / Д.И. Трухан, И.А. Викторова, Е.А. Лялюкова.- СПб.: СпецЛит, 2011.-


76.

616.366-089

Э 64


Эндоскопическая хирургия желчнокаменной болезни [Текст]: руководство для врачей / Гарелик П.В., Жандаров К.Н., Мармыш Г.Г. и др.- М.: Бином, 2010.- 472 с.

77.

616.379-008.64

Я 31


Ягудина, Р.И.

Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа [Текст] / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина.- М.: МИА, 2011.- 352 с.


Інформаційні листи

78.

616.3

О 93


Оцінка забезпечення діагностичного процесу захворювань органів травелення в Україні у період 2005 – 2009 р.р. / Авт.: д.м.н., проф. Щербиніна М.Б., к.м.н. Скирда І.Ю.- К., 2011.- 4 с.

79.

616.33

С 73


Спосіб моделювання хронічного гастроентероколіту / Авт.: Іваненко Т.О., Коробчанський В.О., Губіна-Вакулик Г.І. та ін.- К., 2011.- 4 с.

80.

616.33-006

П 83


Протипухлинна аутовакцина у комплексному лікуванні хворих на рак шлунка / Авт.: д.м.н., проф. Потребня Г.П., к.м.н. Розумій Д.О., к.б.н. Лісовенко Г.С. та ін.- К., 2011.-

4 с.


81.

616.34-085

Н 73


Нові аспекти пробіотикотерапії хворих на дисбактеріоз кишечнику / Авт.: проф. Філімонова Н.І., Пасісниченко В.О.- К., 2011.- 4 с.

82.

616.35-006

П 83


Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на колоректальний рак / Авт.: д.м.н., проф. Потребня Г.П., д.м.н. Колесник О.О., к.б.н. Лісовенко Г.С., к.б.н. Бойко І.І. та ін.- К., 2011.- 4 с.

83.

616.36

В 43


Використання аналізу бактерицидної активності сироватки крові для оцінки ризику розвитку бактеріємії при цирозі печінки / Авт.: проф. Криворутченко Ю.Л., проф. Крутіков С.М., Постнікова О.М. та ін.- К., 2011.- 4 с.

СТОМАТОЛОГІЯ

84.

616.31(07)

Ц 18


Царинский, М.М.

Терапевтическая стоматология [Текст]: учебник / М.М. Царинский, С.Л. Боднева.- Краснодар: Советская Кубань, 2010.- 592 с.


85.

616.314-089(07)

Т 66


Трезубов, В.Н.

Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса [Текст] / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 416 с.


86.

616.314-089-053.2(07)

Д 38


Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и тестов [Текст]: учебное пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 192 с.

Інформаційні листи

87.

616.31

М 54


Метод відновлення дефектів кісткової тканини у стоматологічній практиці / Авт.: доц. Панькевич А.І., проф. Кайдашев І.П., доц. Богашов Л.Я.- К., - 4 с.

88.

616.31

П 84


Профілактика токсичного впливу конструкційних стоматологічних сплавів / Авт.: к.м.н. Ніконов А.Ю.- К., 2011.- 4 с.

89.

616.31

С 73


Спосіб застосування мінерал триоксид агрегатного матеріалу при ускладненнях ендодонтичного лікування / Авт.: проф. Скрипніков П.М., Білоус С.В.- К., 2011.- 4 с.

90.

616.31-053.2

С 73


Спосіб ортодонтичного лікування пацієнтів 6 – 9 років із порушенням функцій ковтання та мовлення / Авт.: д.м.н., проф. Смаглюк Л.В., к.м.н. Трофименко М.В.- К., 2011.- 4с.

91.

616.313

С 73


Спосіб визначення положення язика під час ковтання та мовлення / Авт.: д.м.н., проф. Смаглюк Л.В., к.м.н. Трофименко М.В.- К., 2011.- 4 с.

ПАТОЛОГІЯ ЛІМФАТИЧНОЇ СИСТЕМИ,

ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ


92.

616.43/.45

Э 64


Эндокринология [Текст]: Руководство для врачей. Т.1. Заболевания гипофиза, щитовидной железы и надпочечников.- СПб.: СпецЛит, 2011.- 400 с.

93.

616.43/.45

Э 64


Эндокринология [Текст]: Руководство для врачей. Т.2. Заболевания поджелудочной железы, паращитовидных и половых желез.- СПб.: СпецЛит, 2011.- 432 с.

ШКІРА. КЛІНІЧНА ДЕРМАТОЛОГІЯ

94.

616.5

А 56


Альбанова, В.И.

Дерматология. Первая помощь при поражениях кожи [Текст] / В.И, Альбанова.- М.: БИНОМ, 2011.- 128 с.


95.

616.5-053.2

Д 38


Детская дерматология. Цветной атлас и справочник [Текст] / Кей Шу-Мей Кэйн, Стратигос А. Дж., Лио Питер А. и др.- М.: Бином, 2011.- 496 с.

96.

616.5

С 59


Соколова, Т.В.

Практические навыки в дерматовенерологии [Текст]: справочник для врачей / Т.В. Соколова, В.В. Гладько, Л.А. Сафонова.- М.: МИА, 2011.- 132 с.


ПАТОЛОГІЯ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

97.

616.6-006

Р 56


Рич, Джером П.

Онкоурология [Текст] / Джером П. Рич, Энтони В. Д’Амико.- М.: Бином, 2011.- 896 с.


98.

616.6-073.75

И 98


Ищенко, Б.И.

Клиническая рентгенодиагностика в урологии [Текст]: руководство для врачей / Б.И. Ищенко.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 180 с.


99.

616.61-053.2

Э 80


Эрман, М.В.

Нефрология детского возраста [Текст]: руководство для врачей / М.В. Эрман.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 683 с.


100.

616.61-073

Л 87


Лучевая диагностика заболеваний почек, мочеточников

и мочевого пузыря [Текст] / Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Ищенко Б.И. и др.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 384 с.


101.

616.61

В 42


Визначення рівня судинного ендотеліального фактора росту сироватки крові хворих на хронічний гломерулонеф-рит з нефротичним синдромом як предиктора ефективності лікування: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Колесник М.О., д.м.н., проф. Драннік Г.М., д.м.н., проф. Дріянська В.Є., к.м.н. Величко М.Б. та ін.- К., 2011.- 4 с.

102.

616.617-089

С 73


Спосіб хірургічного лікування протяжних стриктур сечовода: Інформаційний лист / Авт.: проф. Саричев Л.П.- К., 2011.- 4 с.

ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ РУХУ, ПЕРЕСУВАННЯ

103.

616.711-073

Л 87


Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника [Текст] / Труфанов Г.Е., Ремешвили Т.Е., Дергунова Н.И. и др.- СПб.: Элби-СПб, 2010.- 287 с.

104.

616.711-006-073

Т 80


Труфанов, Г.Е.

Лучевая диагностика опухолей и опухолевидных заболеваний позвоночника и спинного мозга [Текст] / Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили, Н.И. Дергунова.- СПб, 2011.- 384 с.


105.

616.72-089

П 84


Прохоренко, В.М.

Эндопротезирование локтевого сустава [Текст] / В.М. Прохоренко, А.Б. Слободской.- Новосибирск: Наука, 2010.- 80 с.


106.

616.728-089-053.2

Б 18


Баиндурашвили, А.Г.

Хирургическое лечение детей с дисплазией тазобедренного сустава [Текст] / А.Г. Баиндурашвили, А.И. Краснов, А.Н. Дейнеко.- СПб.: СпецЛит, 2011.- 104 с.


НЕВРОПАТОЛОГІЯ

107.

616.8(07)

У 52


Умарова, Х.Я.

Нервные болезни [Текст]: реководство к практическим занятиям /Х.Я. Умарова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304 с.


108.

616.831-001

Щ 36


Щедренок, В.В.

Клинико-организационные аспекты сочетанной черепно-мозговой травмы [Текст] / В.В. Щедренок, И.В. Яковенко, О.В. Могучая.- СПб.: ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. Полеванова, 2010.- 435 с.


109.

616.831-005

М 42


Медицинская реабилитация постинсультных больных [Текст].- К., Здоров’я, 2010.- 424 с.

110.

616.831-006

Г 54


Глиомы головного мозга (современное состояние проблемы и пути дальнейших поисков) [Текст] / АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова.- К., [б.и.], 2007.- 636 с.

111.

616.832-006

О 62


Опухоли спинного мозга и позвоночника [Текст].- К.: Книга плюс, 2010.- 512 с.

112.

616.832

Т 38


Технологии реабилитации пациентов с повреждением спинного мозга [Текст]: практическое руководство / Цыкунов М.Б., Иванова Г.Е., Кезина Л.П. и др.- М.: Московские учебники, 2010.- 176 с.

113.

616.831

С 73


Спосіб прогнозування наслідків струсу головного мозку: Інформаційний лист / Авт.: к.м.н., доц. Муравський А.В., д.м.н., проф. Лісяний М.І., к.б.н. Бельська Л.М.- К., 2011.- 4с.

ПСИХІАТРІЯ. ПСИХОПАТОЛОГІЯ

114.

616.89

О 35


Овчинников, Б.В.

Психическая предпатология. Превентивная диагностика и коррекция [Текст] / Б.В. Овчинников, И.Ф. Дьяконов, Л.В. Богданова.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 368 с.


КОНТАКТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.

ІНФЕКЦІЙНІ ТА ЗАРАЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ


115.

616.9

И 73


Интенсивная терапия инфекционных больных [Текст] / Зубик Т.М., Жданов К.В., Ковеленов А.Ю. и др.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 304 с.

116.

616.928.8(07)

Т 74


Тропические болезни [Текст].- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004.- 704 с.

117.

616.97

М 59


Микоплазменные инфекции урогенитального тракта [Текст] / Кунгуров Н.В., Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н. и др.- Курган: Зауралье, 2010.- 132 с.

ХІРУРГІЯ. ОРТОПЕДІЯ

118.

617-053.2

Д 38


Детская хирургия. Национальное руководство [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 1168 с.

119.

617-089

А 45


Алгоритмы оперативных доступов [Текст] / Воробьев А.А., Тарба А.А., Михин И.В. и др.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010.- 256 с.

120.

617-089

К 56


Ковалев, А.И.

Школа неотложной хирургической практики [Текст] / А.И. Ковалев, Ю.Т. Цуканов.- М.: Бином, 2010.- 743 с.


121.

617-089.5

П 69


Практическое руководство по анестезиологии [Текст].- М.: МИА, 2011.- 552 с.

122.

617-089.5-053.2

С 34


Сидоров, В.А.

Ингаляционная анестезия в педиатрии [Текст] / В.А. Сидоров, Л.Е. Цыпин, В.А. Гребенников.- М.: МИА, 2010.- 184 с.


123.

617.53-073

Т 80


Труфанов, Г.Е.

Лучевая диагностика заболеваний шеи [Текст] / Г.Е. Труфанов, В.В. Рязанов, И.В. Бойко.- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011.- 320 с.


124.

617.55-089

В 46


Вильцанюк, А.А.

Энтеросорбция в комплексном лечении острых хирургических заболеваний органов брюшной полости [Текст] / А.А. Вильцанюк, И.И. Геращенко.- Харьков: [б.и.], 2009.- 128 с.


125.

617.52

С 73


Спосіб комбінованого знеболювання при розтині абсцесів та флегмон нижньої третини обличчя: Інформаційний лист /Авт.: д.м.н., проф. Шувалов С.М., Малаховська А.О.- К., 2011.- 4 с.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

126.

617.7

М 80


Морозов, В.И.

Заболевания зрительного пути. Клиника. Диагностика. Лечение [Текст] / В.И. Морозов, А.А. Яковлев.- М.: Бином, 2010.- 680 с.


127.

617.7

С 34


Сидорова, М.В.

Клінічна офтальмологія. Кольоровий атлас [Текст] / В.М. Сидорова.- К.: Софія, 2010.- 192 с.


128.

617.7

С 91


Сучасна корекція афакії моноблочною гнучкою асферичною інтраокулярною лінзою SL-907 “CENTRIX DZ”, “US OPTICS”: Інформаційний лист / Авт.: к.м.н. Жабоєдов Д.Г.- К., 2011.- 4 с.

129.

617.7

С 91


Сучасна пластика грижових воріт на повіках при пролапсі жирової клітковини орбіти: Інформаційний лист / Авт.: д.м.н., проф. Жабоєдов Г.Д., к.м.н. Петренко О.В.- К., 2011.- 4 с.

ГІНЕКОЛОГІЯ. АКУШЕРСТВО

130.

618.14-006

В 14


Вакцины для профилактики рака шейки матки [Текст].- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 192 с.

131.

618.2

Л 22


Ланцев, Е.А.

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве [Текст]: руководство для врачей / Е.А. Ланцев, В.В. Абрамченко.- М.: МЕДпресс-информ, 2011.- 624 с.


Інформаційні листи

132.

618.14

Д 50


Диференційована діагностика незапального та запального процесу придатків матки у жінок репродуктивного віку / Авт.: д.м.н., проф. Жук С.І., к.м.н., доц. Дзісь Н.П.- К., 2011.- 4 с.

133.

618.177

Л 67


Лікування ановуляторного безпліддя при гормонально-імунологічних порушеннях / Авт.: чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Вдовиченко Ю.П., к.м.н. Вітюк А.Д., к.м.н. Зарічанська Х.В. та ін.- К., 2011.- 4 с.

134.

618.177

С 91


Сучасні підходи лікування безпліддя трубного походження після лапароскопічних реконструктивних операцій / Авт.: д.м.н., проф. Юзько О.М., к.м.н., доц. Юзько Т.А., к.м.н. Вітюк А.Д. та ін.- К., 2011.- 4 с.

135.

618.19-006

В 43


Використання протипухлинної аутовакцини у комплексній терапії онкологічних хворих / Авт.: д.м.н., проф., акад. НАН України Чехун В.Ф., д.м.н., проф. Потребня Г.П., д.м.н. Скляр С.Ю. та ін.- К., 2011.- 4 с.

136.

618.3

П 36


Підвищення стресостійкості з урахуванням стану нейроендокринної адаптації на етапі прегравідарної підготовки жінок із невиношуванням вагітності / Авт.: д.м.н., проф. Подольський В.В., д.м.н. Воробйова І.І., к.м.н. Ткаченко В.Б. та ін.- К., 2011.- 4 с.

Источник: http://lit.govuadocs.com.ua/docs/367/index-59858.h...


Теги к новости - Национальное реководство по гастроэнтерологии

Раздел: Миопия - Национальное реководство по гастроэнтерологии